WIE IS AMOO

Adviesbureau voor Mens en Organisatie en Ontwikkeling, daarvoor staat de afkorting AMOO.

Sinds 1998 is AMOO & Partners actief. In al die jaren is met veel mensen en bedrijven samengewerkt, waardoor er een uitgebreid netwerk ontstaan is op velerlei kennisgebieden.

LEES VERDER
WERKWIJZE

Jouw vraag vormt mijn uitgangspunt. Mijn ondersteuning bestaat uit o.a.:

Ondersteuning in jouw professionele dan wel persoonlijke ontwikkeling.

Jouw vraag om ondersteuning kan voortkomen uit je beroepssituatie, maar ook uit privé omstandigheden dan wel een combinatie van beide.

LEES VERDER
WETGEVING

De Arbowet kadert regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Doel van deze wet is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

LEES VERDER

Wendbaar leiderschap

Het toepassen van improvisatiemethodieken voor de ontwikkeling van essentiële vaardigheden.

Kijk om je heen; alles ademt verandering. De wereldwijde economie, de technologie, het klimaat, politiek… Veranderingen zijn er natuurlijk altijd al geweest. Maar de snelheid waarmee ze zich aandienen is toegenomen. Deze veranderingen kunnen onverwachte consequenties hebben voor jouw organisatie. Onze traditionele manier van leren blijkt steeds vaker ontoereikend om alle ontwikkelingen bij te houden. De tijd haalt ons in.

Voor bedrijven die voorop willen blijven lopen in een omgeving die continu in beweging is, is het essentieel om snel in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit vraagt om een verbetercultuur. Het is daarom in toenemende mate van belang dat organisaties investeren in leiders die het vermogen hebben om te dealen met veranderingen. Hoe blijf je wendbaar in een veranderende werkomgeving? Hoe zet je nieuwe situaties om in kansen en hoe creëer je veranderbereidheid binnen je team? Hoe verbeter je samen je werkprocessen?

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vraagt om lef om met een andere benadering een onconventionele manier van werken te omarmen. Durf jij het aan?

Een creatieve denkwijze kun je trainen, als essentiële vaardigheid om een verbetercultuur tot stand te brengen. Ontdek hoe je improvisatiemethodieken kunt toepassen in de werkpraktijk, tijdens één van trainingen.

Je maakt kennis met:

– Wat impro is en wat niet;

– De kaders en regels van impro en hoe deze toe te passen binnen jouw organisatie;

– Hoe impro kan worden ingezet om specifieke agile vaardigheden en gedrag te ontwikkelen;

– Voorbeelden van organisaties die op effectieve wijze impro inzetten voor talentontwikkeling;

– Praktische manieren om impro te introduceren in jouw organisatie.

Het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen

Systemisch werk

Systemisch werken heeft als doel verborgen belemmeringen in de onderstroom zichtbaar te maken binnen families, sociale groepen en organisaties. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door het systeem waar het deel vanuit maakt. De wetten van die systemen zijn: Iedereen hoort erbij en heeft het recht op een plek. Binding, de plek wordt bepaald vanuit een bepaalde hiërarchie: Ordening. Tenslotte hoort er een balans te zijn in geven en nemen. Als om wat voor reden dan ook binding, ordening of balans in de knel komt ontstaat er een dynamiek. Hierdoor verzwakt het systeem.

Bij systemisch werken wordt gebruik gemaakt van de theorieën van Bert Hellinger, een Duitse psycho analyticus en systeemtherapeut. Hij is de grondlegger van de familieopstellingen. De grondleggers van systemisch werken gaan ervan uit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken.

Systemisch werken is een oplossingsgerichte manier om inzicht te krijgen in je plek in het systeem.

Organisatieopstellingen:

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd “sociaal systeem”. Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continue beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) bewegingen wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstikkingen en knelpunten in het systeem waardoor deze niet meer optimaal werkt.

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door representanten) in de ruimte worden opgesteld, deze weergave gebeurt door de vraagsteller onder begeleiding van een begeleider.

De begeleider gaat met de opgestelde representanten aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden.

Deze manier van onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden.

Loopbaanopstellingen:

Een loopbaanopstelling is een oplossingsgerichte methode waarbij een vraagsteller een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen met betrekking tot bijvoorbeeld: Beroepskeuze, ambities, vastgeroeste patronen, problemen op de werkvloer, enz.

Wanneer je bijvoorbeeld om redenen niet begrijpt vastloopt, brengt een loopbaanopstelling vaak helderheid. Vragen waar je aan kunt denken zijn onder andere:

– Ik vind mijn werk niet meer leuk en wil graag weten wat een volgende stap voor mij kan zijn.

– Ik heb interesse in twee verschillende loopbaanrichtingen, welke past het beste bij mij?

– Ik wil graag voor mezelf beginnen, iets houdt me tegen. Wat is dat toch?

In de loopbaanopstelling brengen we eerst de huidige situatie in kaart, stellen we onder andere persoonlijk leiderschap op en werken we toe naar de gewenste situatie.

ONDERNEMERSVRAGEN? VRAAG EEN VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK AAN!

AANVRAGEN

Wie is AMOO & Partners?

Sinds 1998 is AMOO & Partners actief. In al die jaren is met veel mensen en bedrijven samengewerkt, waardoor er een uitgebreid netwerk ontstaan is op velerlei kennisgebieden.

Na 17 jaar als ondernemer in de retail actief te zijn geweest ben ik, Sepp van de Pauvort, als partner ingestapt. Ondernemer met en voor ondernemers.

“Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”

Voor mij is dát de kern van mijn adviseurschap en ik onderscheid mij in persoonlijk contact.

Een juiste balans tussen zakelijkheid, idealisme en warme betrokkenheid beschouw ik als een wezenlijke voorwaarde voor succes. Het resultaat wordt enkel afgemeten aan uw tevredenheid. Ik geloof in een duidelijk antwoord op uw vraag!

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”

Mijn werkwijze

Jouw vraag is mijn uitgangspunt, mijn aanpak verschilt daarom per geval.

Mijn ondersteuning bestaat uit o.a.:

  • Ondersteuning in jouw professionele dan wel persoonlijke ontwikkeling

Jouw vraag om ondersteuning kan voortkomen uit jouw beroepssituatie, maar ook uit privé omstandigheden dan wel een combinatie van beide. Mijn ondersteuning is altijd gericht op het tot ontwikkeling laten komen van jouw intrinsieke kwaliteiten en op het werken aan jouw groei en jouw ontwikkeling.

  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van organisaties

Dat start met gedegen organisatieonderzoek, waarin ik samen met jou een richting vast stel waarin jij je wilt ontwikkelen. Met aandacht voor jouw mensen en gericht op het resultaat. Vaak start een verandertraject met betrokkenheid bij de mensen in jouw organisatie en met de missie van jouw organisatie.

  • Ondersteuning bij managementvragen, teneinde een duurzame en creatieve oplossingen te vinden

Problemen veranderen in kansen. Ik volg samen met jou het pad om van iedere verandering een verbetering te maken.

Ik heb in mijn netwerk een groot aantal disciplines verenigd om jou optimaal te kunnen ondersteunen. Op deze wijze komt er een goed, kansrijk en realistisch bedrijfsplan op tafel.

  • Ik kan jou bijstaan bij gebeurtenissen die jouw leven of dat van jouw medewerkers op zijn kop kunnen zetten

Jouw welzijn en dat van jouw team is belangrijk voor je organisatie. In geval van bijvoorbeeld (zakelijke) conflicten of ingrijpende gebeurtenissen is het prettig iemand te hebben die weet wat er speelt en die weet wat er gedaan kan en moet worden.

Iemand die zorgt dat jij bij bijvoorbeeld een conflict de zeggenschap over jouw eigen leven niet kwijtraakt.

Mijn begeleiding en/of coaching is – meestal – op locatie bij de klant. Waar omstandigheden dat wenselijk maken, kunnen we kiezen voor een andere plaats, waar ongestoord gesproken kan worden.

Er wordt gewerkt met een vast maandbedrag dat – ongeacht het aantal uren – verrassend laag is.

Zó simpel is het!

Wetgeving

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) kadert regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel van deze wet is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. (Uitgebreide informatie over de Arbowet vindt je hier)

In de Arbowet staat tevens vermeld dat de werkgever verantwoordelijk is voor de psychosociale arbeidsbelasting van de werknemer, d.w.z. factoren die direct of indirect – met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie – stress teweeg brengen.

Bovenstaande factoren zijn factoren die in veel gevallen niet als duidelijke oorzaak voor het ziekteverzuim naar voren komen.

Als onafhankelijk tussenpersoon kan ik – in een vertrouwelijke setting en sfeer – hierin (preventief) een belangrijke rol spelen.

Wet verbetering Poortwachter

Ook inzake de Wet verbetering Poortwachter kan ik jou bijstaan. In de deze wet staat o.a.:

  • Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
  • Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
  • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
  • Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
  • Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.

Belangrijk in bovenstaande is het contact tussen werkgever en werknemer. Een rol die ik voor jou als werkgever kan vervullen met als doel het ziekteverzuim te verkorten en de terugkeer op de werkvloer te bevorderen.

Meer informatie over de Wet verbetering Poortwachter vindt je hier

STARTEND ONDERNEMER?

Na de economische crisis van 2008 zat onze economie behoorlijk in de lift. Het aantal zelfstandig ondernemers groeide hard en het aantal vacatures bleef maar groeien.

Totdat…

Het is voorjaar 2020 en we krijgen te maken met het coronavirus. Wereldwijd krijgen we te maken met recessies en naar verwachting – en eigenlijk kan het ook niet anders dan zo zijn – krijgen we een enorme economische crisis voor onze kiezen.

Menig ondernemer is genoodzaakt zijn bedrijf te sluiten en daar sta je dan als werknemer; je bent goed in je vak en van de ene op de andere dag ben je werkloos.

Wat als dit jouw kans is?

Wat als dit jouw kans is om eindelijk de stap te wagen naar het zelfstandig ondernemerschap. Het mooiste wat je kunt worden is immers ‘jezelf’ en juist jij hebt de wereld zoveel te bieden met jouw unieke talenten!

Ondernemingsplan

Het startpunt voor het zelfstandig ondernemerschap is een goed en gedegen ondernemingsplan; het ‘businessplan’. Van daaruit kun je verder met het ontwikkelen van jouw eigen onderneming.

Ik help jou bij het maken van jouw ondernemingsplan; ik stel je kritische vragen en geef je advies.

MAAK EEN AFSPRAAK

AMOO IS JOUW PARTNER

Problemen veranderen in kansen

Ik volg samen met jou het pad om van iedere verandering een verbetering te maken

Contact

Heb je (nog) vragen? Wil je een vrijblijvend adviesgesprek?

Neem gerust contact met mij op!